- 04. 06. 2006 -
Rakovnik (iz zraka)

 
© Copyright - 4. 6. 2006 by Bojan Goli